تجهیز گیربکس

تجهیز گیربکس

بازسازی و تعمیر انواع گیربکس

گیربکس – تعمیرات نیروگاهی- قطعات نیروگاهی – ساخت داخل – بازسازی
گیربکس – تعمیرات نیروگاهی- قطعات نیروگاهی – ساخت داخل – بازسازی
گیربکس – تعمیرات نیروگاهی- قطعات نیروگاهی – ساخت داخل – بازسازی
گیربکس – تعمیرات نیروگاهی- قطعات نیروگاهی – ساخت داخل – بازسازی